V-Challenge

Vòng loại cơ sở: 4/6 đến 17/6
Vòng phỏng vấn cơ sở: 21/6 đến 26/6
Vòng loại toàn hệ thống: 10/7
Vòng tranh luận cá nhân: 24/7