BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Trọn bộ từ vựng tiếng Anh lớp 3 cả năm học theo từng chủ đề

Tiếng Anh Trẻ Em

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh lớp 3 cả năm học theo từng chủ đề

Cập nhật mới nhất ngày 06/04/2023

Từ vựng tiếng Anh lớp 3 có số lượng rất lớn trải rộng qua nhiều chủ đề thú vị như chào hỏi, màu sắc, gia đình, thiên nhiên… Để giúp bé học tốt và không bỏ sót kiến thức quan trọng, VUS đã tổng hợp các từ vựng trọng tâm của cả năm học theo từng chương. Cùng tìm hiểu những điều cần chuẩn bị và cách học từ vựng tiếng Anh lớp 3 hiệu quả cho bé qua bài viết sau.

Từ vựng tiếng Anh lớp 3 theo từng chủ đề

Các từ vựng tiếng Anh lớp 3 được chia thành 20 chủ đề (unit) trong 2 học kỳ (10 chủ đề/kỳ) như sau:

Từ vựng tiếng Anh lớp 3

Unit 1 – Hello

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1AmV/æm/Thì, là, ở
2AndConj/ænd/
3ByeN/baɪ/Tạm biệt (thân mật hơn goodbye)
4FineAdj/faɪn/Tốt
5IPronoun/aɪ/Tôi
6HiN/haɪ/Lời chào (thân mật hơn hello)
7GoodbyeN/ɡʊdˈbaɪ/Chào tạm biệt
8HelloN/heˈləʊ/Lời chào (thân mật)
9MissN/mis/

Unit 2 – What’s your name?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1AreV/a:r/Thì, là, ở (danh từ số nhiều)
2IsV/iz/Thì, là, ở (danh từ số ít)
3MyAdj/maɪ/Của tôi
4NameN/neɪm/Tên
5WhatDeter/wɒt/Cái gì
6YouPronoun/ju:/Bạn
7YourAdj/jɔːr/Của bạn

Unit 3 – This is Tony

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1ItPronoun/it/
2NoDeter/nəʊ/Không, không phải (phủ định)
3ThisDeter/ðɪs/Này (số ít)
4YesDeter/jes/Đúng vậy (khẳng định)
5TogetherAdv/təˈɡeð.ər/Cùng nhau
6WePronoun/wiː/Chúng ta

Unit 4 – How old are you?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1OneN/wʌn/Một (số 1)
2TwoN/tu:/Hai (số 2)
3ThreeN/θriː/Ba (số 3)
4FourN/fɔːr/Bốn (số 4)
5FiveN/faɪv/Năm (số 5)
6SixN/sɪks/Sáu (số 6)
7SevenN/ˈsev.ən/Bảy (số 7)
8EightN/eɪt/Tám (số 8)
9NineN/naɪn/Chín (số 9)
10TooAdv/tu:/Cũng
11JumpV/dʒʌmp/Nhảy (lên và xuống)
12WhoDeter/hu:/Ai
13YearN/jɪər/Năm
14MrN/ˈmɪs.tər/Thầy, quý ông, ngài… (xưng hô trang trọng cho nam)

Unit 5 – Are they your friends?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1FriendN/frend/Bạn bè
2TheyPronoun/ðeɪ/Họ
3HePronoun/hiː/Anh ấy
4ShePronoun/ʃiː/Cô ấy

Unit 6 – Stand up!

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1CloseV/kləʊz/Đóng, khép
2Come hereV/kʌm hɪər/Đến đây
3Come inV/kʌm ɪn/Mời vào (nơi nào đó)
4Don’t talkV/dəʊnt tɔːk/Đừng nói chuyện
5Good morningN/ɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/Chào buổi sáng (lịch sự)
6MayModal V/meɪ/Có thể
7OpenV/ˈəʊ.pən/Mở
8PleaseExclamation/pliːz/Vui lòng
9QuestionN/ˈkwes.tʃən/Câu hỏi
10QuietAdj/ˈkwaɪ.ət/Im lặng
11WriteV/raɪt/Viết

Unit 7 – That’s my school

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1BeautifulAdj/ˈbjuː.tɪ.fəl/Đẹp
2BigAdj/bɪɡ/To, lớn
3ButConj/bʌt/Nhưng mà
4ClassroomN/ˈklɑːs.ruːm/Lớp học
5LargeAdj/lɑːdʒ/Rộng
6LibraryN/ˈlaɪ.brər.i/Thư viện
7LookV/lʊk/Nhìn
8NewAdj/njuː/Mới
9ComputerV/kəmˈpjuː.tər/Máy vi tính
10GymV/dʒɪm/Nhà đa năng, phòng tập
11OldAdj/əʊld/
12PlaygroundN/ˈpleɪ.ɡraʊnd/Sân chơi
13RoomN/ru:m/Phòng

Unit 8 – This is my pen

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1DeskN/desk/Bàn học sinh
2NotebookN/ˈnəʊt.bʊk/Vở ghi
3PenN/pen/Bút
4PencilN/ˈpen.səl/Bút chì
5Pencil caseN/ˈpen.səl keɪs/Túi/ hộp bút chì
6RubberN/ˈrʌb.ər/Cục tẩy
7TheseDeter/ðiːz/Này (số nhiều)
8RulerN/ˈruː.lər/Thước kẻ
9School bagN/sku:l bæɡ/Cặp sách
10School thingN/sku:l θɪŋ/Dụng cụ học tập

Unit 9 – What color is it?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1ColorN/ˈkʌl.ər/Màu sắc
2GreenN/gri:n/Màu xanh lá cây
3OrangeN/ˈɒr.ɪndʒ/Màu da cam
4Pencil sharpenerN/ˈpen.səl ˈʃɑː.pən.ər/Cái gọt bút chì
5RedN/red/Màu đỏ
6YellowN/ˈjel.əʊ/Màu vàng

Unit 10 – What do you do at break time?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1BadmintonN/ˈbæd.mɪn.tən/Cầu lông
2BasketballN/ˈbɑː.skɪt.bɔːl/Bóng rổ
3Blind man’s buffN/ˌblaɪnd.mænz ˈbʌf/Trò chơi bịt mắt bắt dê
4FootballN/ˈfʊt.bɔːl/Bóng đá
5ChessN/ches/Cờ
6Hide-and-seekN/ˌhaɪd.ənˈsiːk/Trò chơi trốn tìm
7PlayV/pleɪ/Chơi
8SkatingN/ˈskeɪ.tɪŋ/Trượt băng / pa-tanh
9Table tennisN/ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/Bóng bàn

Unit 11 – This is my family

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1BrotherN/ˈbrʌð.ər/Anh/ em trai
2FamilyN/ˈfæm.əl.i/Gia đình
3GrandfatherN/ˈɡræn.fɑː.ðər/Ông
4GrandmotherN/ˈɡræn.mʌð.ər/
5InPrep./in/Bên trong
6ManN/mæn/Người đàn ông
7PhotoN/ˈfəʊ.təʊ/Bức ảnh/hình
8SisterN/ˈsɪs.tər/Chị/ em gái
9WomanN/ˈwʊm.ən/Người phụ nữ

Unit 12 – This is my house

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1BathroomN/ˈbɑːθ.ruːm/Phòng tắm
2BedroomN/ˈbed.ruːm/Phòng ngủ
3Dining roomN/ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/Phòng ăn
4FenceN/fens/Hàng rào
5GarageN/ˈɡær.ɑːʒ/Ga ra để ô tô
6GardenN/ˈɡɑː.dən/Vườn
7GateN/ɡeɪt/Cổng
8KitchenN/ˈkɪtʃ.ən/Phòng bếp
9Living roomN/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/Phòng khách
10PondN/pɒnd/Cái ao
11TreeN/tri:/Cây
12YardN/jɑːd/Sân

Unit 13 – Where’s my book?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1BallN/bɔːl/Quả bóng
2BedN/bed/Cái gường
3BehindPrep./bɪˈhaɪnd/Ở đằng sau
4ChairN/tʃeər/Cái ghế
5CoatN/kəʊt/Cái áo khoác
6DeskN/desk/Bàn học
7Hereadv/hɪər/Ở đây
8NearPrep./nɪər/Ở gần
9OnPrep./on/Ở trên
10PictureN/ˈpɪk.tʃər/Bức tranh
11PosterN/ˈpəʊ.stər/Tấm áp phích
12TableN/ˈteɪ.bəl/Cái bàn
13Thereadv/ðeər/Ở kia
14UnderPrep./ˈʌn.dər/Ở dưới
15WallN/wɔːl/Tường
16WhereDeter/weər/Ở đâu

Unit 14 – Are there any posters in the room?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1CountV/kaʊnt/Đếm
2CupN/kʌp/Cái cốc
3CupboardN/ˈkʌb.əd/Tủ trà
4DoorN/dɔːr/Cửa ra vào
5FanN/fæn/Cái quạt
6How many/haʊ ˈmen.i/Có bao nhiêu
7MapN/mæp/Bản đồ
8MirrorN/ˈmɪr.ər/Gương soi
9SofaN/ˈsəʊ.fə/Cái ghế sô pha
10WardrobeN/ˈwɔː.drəʊb/Tủ quần áo
11WindowN/ˈwɪn.dəʊ/Cửa sổ

Unit 15 – Do you have any toys?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Do/DoesV/du/, /dʌz/Làm
2DollN/dɒl/Búp bê
3KiteN/kaɪt/Con diều
4PlaneN/pleɪn/Máy bay
5PuzzleN/ˈpʌz.əl/Trò chơi ghép hình
6RobotN/ˈrəʊ.bɒt/Người máy
7ShipN/ʃɪp/Tàu thuỷ
8SkippingN/skipɪŋ/Dây nhảy
9TrainN/treɪn/Tàu hoả
10Yo-yoN/ˈjəʊ.jəʊ/Yo-yo

Unit 16 – Do you have any pets?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1CatN/kæt/Con mèo
2DogN/dɒɡ/Con chó
3Fish tankN/ˈfɪʃ ˌtæŋk/Bể cá
4GoldfishN/ˈɡəʊld.fɪʃ/Cá vàng
5In front ofPrep./in frʌnt əv/Trước
6Next toPrep./nekst tu:/Bên cạnh
7ParrotN/ˈpær.ət/Con vẹt
8RabbitN/ˈræb.ɪt/Con thỏ

Unit 17 – What toys do you like?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1DifferentAdj/ˈdɪf.ər.ənt/Khác nhau
2KeepV/ki:p/Để, giữ
3LikeV/laik/Thích
4ParkN/pa:k/Công viên
5Toy roomN/tɔɪ ru:m/Phòng đồ chơi
6TruckN/trʌk/Xe tải

Unit 18 – What are you doing?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1HomeworkN/ˈhəʊm.wɜːk/Bài tập về nhà
2DrawV/drɔː/Vẽ
3KnowV/nəʊ/Hiểu, biết
4Play the pianoV/pleɪ ðə piˈæn.əʊ/Chơi piano
5ReadV/ri:d/Đọc
6SingV/sing/Hát
7SkateV/skeit/Trượt băng
8SkatingN/skeitɪŋ/Trò chơi trượt patin
9SkipV/skip/Nhảy dây
10Watch TVV/wɒtʃ ti: vi:/Xem ti vi

Unit 19 – They are in the park

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1CloudyAdj/ˈklaʊ.di/Trời mây mù
2CycleV/ˈsaɪ.kəl/Đi xe đạp
3Fly kitesV/flaɪ kaɪts/Thả diều
4GreatAdj/ɡreɪt/Tuyệt vời
5RainyAdj/ˈreɪ.ni/Trời mưa
6SnowyAdj/ˈsnəʊ.i/Trời có tuyết
7StormyAdj/ˈstɔː.mi/Trời bão
8SunnyAdj/ˈsʌn.i/Trời nắng
9WindyAdj/ˈwɪn.di/Trời giông gió

Unit 20 – Where’s Sa Pa?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1BayN/beɪ/Vịnh
2FarAdj/fɑːr/Xa
3MountainN/ˈmaʊn.tɪn/Núi
4NorthN/nɔːθ/Miền Bắc
5TempleN/ˈtem.pəl/Đền thờ, miếu thờ
6TheaterN/ˈθɪə.tər/Nhà hát
7Water puppetN/ˈwɔː.tər ˈpʌp.ɪt/Rối nước

Cách học tập giúp bé nhớ lâu từ vựng tiếng Anh lớp 3

Từ vựng là yếu tố nền tảng và then chốt để bé phát triển các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết vững chắc. Vậy nên, để con học tốt từ vựng tiếng Anh lớp 3 và nhớ lâu kiến thức thì phụ huynh nên áp dụng nhiều phương pháp dạy học thú vị như:

Sử dụng công cụ hỗ trợ

Trẻ em sẽ ghi nhớ tốt hơn thông qua các hình ảnh và biểu tượng trực quan. Hãy kết hợp các công cụ dạy học như flashcard, tranh vẽ, đồ chơi,… trong quá trình học. Qua phương tiện nghe, nhìn và tiếp xúc con sẽ có sự liên tưởng, hiểu sát nghĩa từ vựng và ghi nhớ lâu hơn.

Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc cho trẻ tự tin khơi mở tương lai tươi sáng tại: Tiếng Anh cho trẻ em

Học theo từng chủ đề

Học từ vựng tiếng Anh sẽ không quá khó nếu con được học theo từng chủ đề. Sử dụng kết hợp các từ vựng cùng chủ đề sẽ giúp con hiểu rõ sắc thái, ngữ nghĩa từ vựng và sử dụng chúng tốt hơn. Bên cạnh đó, bé cũng biết cách liên kết các từ vựng một cách dễ dàng và phát triển phản xạ Anh ngữ của mình.

Từ vựng tiếng Anh lớp 3

Ôn luyện từ vựng tiếng Anh lớp 3 hàng ngày

Để con có thể ghi nhớ lâu và học tốt các từ vựng học được, cha mẹ hãy khuyến khích con sử dụng các từ đã được học để đặt câu và dùng trong giao tiếp hàng ngày. Đây là cách tạo trí nhớ dài hạn cho bé. Con cũng hiểu được cách sử dụng chúng thông qua việc luyện tập.

Tuy nhiên, việc học tại nhà sẽ khó đáp ứng điều kiện giao tiếp hàng ngày của bé, vì vậy phụ huynh nên đầu tư cho con được phát triển trong những môi trường thuần Anh ngữ. Môi trường học tập có tần suất sử dụng tiếng Anh cao như trung tâm Anh ngữ hoặc các trường quốc tế sẽ là lựa chọn tối ưu để con học tốt tiếng Anh.

Bé chuẩn bị học tiếng Anh lớp 3 cần chuẩn bị những gì?

Trước khi bước vào năm học mới, bố mẹ nên chuẩn bị những điều sau để giúp con học tốt môn tiếng Anh cấp 1 tại trường:

 • Từ vựng: Dạy con cách viết, cách phát âm và cách sử dụng để bé dễ nắm bài giảng tại trường. Việc này cũng sẽ giúp bé làm bài tập dễ dàng hơn và đạt được thành tích tốt trên lớp.
 • Mẫu câu: Bé cũng cần biết những mẫu câu giao tiếp cơ bản theo từng chủ đề và cách phối hợp từ vựng hợp lý.
 • Tinh thần thoải mái: Ngoài các kiến thức cần nắm, con cũng cần một tinh thần thoải mái trước khi bước vào năm học mới. Đôi lúc con cũng sẽ mắc lỗi và không nhớ được bài, bố mẹ hãy đồng hành, cổ vũ để con tự tin và không “ngại” học tiếng Anh.
Từ vựng tiếng Anh lớp 3

Vì sao nên cho bé học khóa học tiếng Anh SuperKids tại VUS?

SuperKids là chương trình đào tạo tích học kiến thức dành riêng cho học viên 6 – 11 tuổi. Không chỉ giúp trẻ tự tin với nền tảng Anh ngữ vững chắc, con còn được khơi mở tiềm năng tối đa với bộ kỹ năng học tập chuẩn toàn cầu.

 • Khả năng giao tiếp tự tin: Con biết cách lắng nghe và trao đổi ý tưởng một cách tiếp hiệu quả.
 • Tư duy sáng tạo: Con được khuyến khích tự do thể hiện những tưởng tượng, trình bày suy nghĩ và ý tưởng độc đáo của mình.
 • Kỹ năng sử dụng công nghệ: Thông qua ứng dụng học tập V-HUB, con trải nghiệm và làm quen với việc sử dụng công nghệ AI hiện đại hỗ trợ tự học. Bé biết cách ứng dụng sản phẩm kỹ thuật để phát triển bản thân thay vì giải trí.
 • Tư duy phản biện: Con có khả năng sắp xếp, đối chiếu, so sánh, suy luận và nêu ra những ý kiến riêng. Trẻ có biết suy nghĩ độc lập và nhận biết được điều tốt và xấu.
 • Kỹ năng hợp tác: Trẻ biết cách phát huy thế mạnh bản thân, hòa nhập và phối hợp với bạn bè trong làm việc nhóm.

Cách học tập và ôn luyện tại VUS

Giáo trình của SuperKids được thiết kế độc quyền bởi nhà xuất bản National Geographic Learning dành cho học viên VUS. Đồng thời, với phương pháp học chủ động con được khơi mở sự hứng khởi và yêu thích học tập.

 • Khơi mở: Đặt câu hỏi, khơi gợi trí tưởng tượng và sự tò mò về chủ đề học.
 • Tìm hiểu: Tìm hiểu thông tin và khám phá kiến thức thông qua bài đọc hiểu, video, hình ảnh, bài hát… sống động.
 • Luyện tập: Củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thông qua các hoạt động tương tác thú vị, nhiều niềm vui.
 • Sáng tạo: Vận dụng ngôn ngữ và kiến thức học được để tạo nên các thành phẩm sáng tạo, tự do thể hiện ý tưởng mới với dự án học tập.

Trước và sau mỗi bữa học, các học viên nhỏ tuổi sẽ được ôn luyện với ứng dụng công nghệ AI. Với kho tàng nội dung thực hành tương tác cao và vui nhộn, V-HUB đem đến trải nghiệm vừa học vừa chơi đầy hấp dẫn cho bé.

Từ vựng tiếng Anh lớp 3

Mở khóa toàn diện kỹ năng tiếng Anh cho bé tại VUS

SuperKids đem đến những trải nghiệm học tập qua đa lĩnh vực, đề tài. Không chỉ nắm vững từ vựng tiếng Anh lớp 3, con còn được mở khóa toàn diện kỹ năng tiếng Anh:

 • Phát triển đồng đều 4 kỹ năng Anh ngữ Nghe – Nói – Đọc – Viết.
 • Tự tin sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hằng ngày.
 • Sẵn sàng chinh phục các cuộc thi chứng chỉ quốc tế.
 • Nâng cao năng lực tiếng Anh và đạt được thành tích tốt tại trường.

Chọn VUS, chọn chất lượng

Với hơn 2.700.000 gia đình Việt Nam tin chọn cho con em học tập nhiều năm liền và có số học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ quốc tế nhiều nhất nước ta (đạt kỷ lục Việt Nam) với 180.918 em. VUS luôn không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng giảng dạy để mang đến những giá trị hữu ích nhất cho học viên.

 • 2.700+ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm được tuyển chọn gắt gao.
 • 100% giáo viên có bằng cử nhân trở lên và bằng giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL, CELTA, TEFL,…
 • 100% quản lý chất lượng giảng dạy có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh.
 • 100% trung tâm VUS (hơn 70 trung tâm trên toàn quốc) đạt chứng nhận đào tạo chất lượng chuẩn quốc tế NEAS.
 • VUS là đối tác chiến lược của nhiều đơn vị giáo dục uy tín trên thế giới như Oxford University Press, Cambridge University Press & Assessment, National Geographic Learning,… trong công tác đào tạo chuyên môn và thiết kế chương trình học đáp ứng được nhu cầu học viên.
Từ vựng tiếng Anh lớp 3

Bài viết trên là tổng hợp các từ vựng tiếng Anh lớp 3 và cách học tập hiệu quả cho bé. Để con có thể phát triển đồng đều của kỹ năng Anh ngữ, khóa học SuperKids trang bị cho con kiến thức toàn diện. Bé có thể đạt được điểm cao tại trường và sẵn sàng tham gia các kỳ thi tiếng Anh cao cấp với lộ trình học chuẩn quốc tế Cambridge tại VUS.

Có thể bố mẹ quan tâm:

  nhận tư vấn miễn phí
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép VUS liên lạc thông qua các hình thức: cuộc gọi, tin nhắn, email nhằm mục đích tư vấn các chương trình Anh ngữ & nghiên cứu thị trường.

   Loading...
   messenger