BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Tổng hợp phrasal verb lớp 9 thường gặp nhất trong tiếng Anh

Tiếng Anh Thiếu Niên

Tổng hợp phrasal verb lớp 9 thường gặp nhất trong tiếng Anh

Cập nhật mới nhất ngày 21/01/2024

Phrasal verb là dạng ngữ pháp vô cùng quan trọng trong tiếng Anh lớp 9. Hiểu được điều đó nên trong bài viết này, VUS đã tổng hợp phrasal verb lớp 9 một cách đầy đủ và chi tiết nhất, hy vọng sẽ giúp các em đạt điểm cao trong quá trình học tập và thi cử.

Phrasal verb là gì trong tiếng Anh?

Phrasal verb hay còn gọi là cụm động từ trong tiếng Việt. Phrasal verb chính là sự kết hợp giữa một động từ cùng với một hoặc hai tiểu từ. Những tiểu từ này có thể là trạng từ (adverb) hay giới từ (preposition). Khi các động từ được thêm các tiểu từ phía sau thì nghĩa của những phrasal verb sẽ hoàn toàn thay đổi so với động từ gốc ban đầu tạo nên nó.

Ví dụ: “give” nghĩa là gửi, khi thêm giới từ “up” vào sau “give” thì phrasal verb “give up” sẽ mang nghĩa từ bỏ

 • He didn’t want to give up. (Anh ta không muốn từ bỏ)
 • Nam decided to give up smoking for his health. (Nam quyết định từ bỏ thuốc lá vì sức khỏe của mình)

Nga and Lan never give up on their dreams and aspirations. (Nga và Lan không bao giờ từ bỏ ước mơ và khát vọng của mình)

Tổng hợp phrasal verb lớp 9
Tổng hợp phrasal verb lớp 9 thường gặp nhất trong tiếng Anh

Phân loại các phrasal verb lớp 9

 • Transitive Phrasal Verbs: Là những phrasal verb yêu cầu phải có tân ngữ sau nó.

Ví dụ: He took off his jacket before entering the house. (Anh ấy cởi áo khoác trước khi vào nhà)

 • Intransitive Phrasal Verbs: Là những phrasal verb không yêu cầu tân ngữ sau nó.

Ví dụ: I woke up early this morning. (Tôi đã thức dậy sớm vào sáng nay)

 • Separable Phrasal Verbs: Là những phrasal verb có thể tách giới từ và động từ trong câu.

Ví dụ: He took his wallet out of his pocket. (Anh ấy lấy ví ra khỏi túi của mình)

 • Inseparable Phrasal Verbs: Là những phrasal verb không thể tách giới từ và động từ trong câu.

Ví dụ: He didn’t show up for the meeting this morning. (Anh ấy không xuất hiện trong cuộc họp sáng nay)

Tổng hợp phrasal verb lớp 9
Tổng hợp phrasal verb lớp 9 thường gặp nhất trong tiếng Anh

Tổng hợp phrasal verb lớp 9 thông dụng, thường gặp

Dưới đây là tổng hợp phrasal verb lớp 9 thường gặp trong bài học, bài kiểm tra và bài thi mà học sinh cần nắm vững.

Phrasal verbÝ nghĩaPhrasal verbÝ nghĩa
Break downBị hưLet somebody downLàm ai đó thất vọng
Break inĐột nhập vào nhàLook after somebody Chăm sóc ai đó
Break up with somebodyChia tay với người yêu hoặc cắt đứt mối quan hệ tình cảm với một ai đóLook aroundNhìn xung quanh
Bring something upĐề cập chuyện gì đóLook at something Nhìn cái gì đó
Bring somebody upNuôi nấng (con cái)Look down on somebody Khinh thường ai đó
Call for somethingCần cái gì đóLook for somebody/ something Tìm kiếm ai đó/ cái gì đó
Carry outThực hiện (kế hoạch)Look forward to doing something/ Look forward to somethingMong mỏi tới sự kiện nào đó
Catch up with somebody Theo kịp ai đóLook into something Nghiên cứu về một cái gì đó, xem xét một cái gì đó
Check inLàm thủ tục vào khách sạnLook something upTra nghĩa của cái từ gì đó
Check outLàm thủ tục ra khách sạnLook up to somebody Kính trọng, ngưỡng mộ ai đó
Check something outTìm hiểu, khám phá cái gì đóMake something upChế ra, bịa đặt ra cái gì đó
Clean something upLau chùiMake up one’s mindQuyết định
Close downĐóng cửa (phá sản)Move on to something Chuyển tiếp sang cái gì đó
Come across asCó vẻ (chủ ngữ là người)Pick something upĐón ai đó
Come offTróc ra, sút raPick something upLượm cái gì đó lên
Come up against somethingĐối mặt với cái gì đóPut somebody downHạ thấp ai đó
Come up withNghĩ raPut somebody offLàm ai đó mất hứng, không vui
Cook up a storyBịa đặt ra 1 câu chuyệnPut something offTrì hoãn việc gì đó
Cool downBình tĩnh lại, làm mát đi, bớt nóngPut something onMặc cái gì đó vào
Count on somebodyTin cậy vào người nào đóPut something awayCất cái gì đó đi
Cut down on somethingCắt giảm cái gì đóPut up with somebody/ something Chịu đựng ai đó/ cái gì đó
Cut offCắt lìa, cắt trợ giúp tài chínhPass downTruyền lại
Do away with somethingBỏ đi cái gì đóRun into somebody/ something Vô tình gặp được ai đó hoặc cái gì đó
Deal with somethingGiải quyết cái gìRun out of something Hết cái gì đó
Do without somethingChấp nhận không có cái gì đóSet upThành lập
Dress upChấp nhận không có cái gì đóSet offKhởi hành
Dress upĂn mặc đẹpSet somebody upGài tội ai đó
Drop byGhé quaSettle downỔn định cuộc sống tại một nơi nào đó
Drop somebody offThả ai xuống xeShow offKhoe khoang
End up = wind upCó kết cụcShow upXuất hiện
Face up with somethingĐối mặt với cái gìSlow downChậm lại
Figure outSuy raSpeed upTăng tốc
Find outTìm raStand forViết tắt cho chữ gì đó
Get along/ get along with somebody:Hợp nhau/ hợp với ai  Take away (take something away from somebody)Lấy đi (lấy đi cái gì của ai)
Get offXuống xeTake offCất cánh (chủ ngữ là máy bay)
Get on with somebody Hòa hợp, thuận với ai đóTake something offCởi cái gì đó
Get rid of somethingBỏ cái gì đóTake upBắt đầu làm một hoạt động mới
Give up somethingTừ bỏ cái gì đóTell somebody offLa rầy ai đó
Go aroundĐi vòng vòngTurn aroundQuay đầu lại
Go downGiảm, đi xuốngTurn downVặn nhỏ lại
Go offNổ (súng, bom), reo (chuông)Turn something/ somebody  downTừ chối cái gì/ ai đó
Go upTăng, đi lênWarm upKhởi động
Help somebody outGiúp đỡ ai đóWear outMòn, làm mòn
Keep on doing somethingTiếp tục làm gì đóWork outTập thể dục, có kết quả tốt đẹp
Keep up somethingHãy tiếp tục phát huyWork something outSuy ra được cái gì đó
Tổng hợp phrasal verb lớp 9
Tổng hợp phrasal verb lớp 9 thường gặp nhất trong tiếng Anh

Bài tập về phrasal verb lớp 9 thường xuất hiện trong đề thi, có kèm đáp án

Dưới đây là các dạng bài tập tổng hợp phrasal verb lớp 9 mà các em thường gặp trong các đề thi, bài kiểm tra. Hy vọng các bài tập này sẽ giúp các em hiểu và thuộc nằm lòng các phrasal verb quan trọng.

Xây dựng kiến thức Anh ngữ vững chắc cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội tạo nên nhà lãnh đạo trẻ tương lai tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Bài tập tổng hợp phrasal verb lớp 9: Chọn từ trong bảng và hoàn thành các câu dưới đây

Yêu cầu: Chia đúng thì

break down / break in / look around / carry out / check out
check out / set up / set off / show off / find out

1. She decided to __________ her own business after years of working for others.

2. Don’t forget to __________  from the hotel before noon.

3. He’s always eager to __________  his new car to his friends.

4. I need to __________  more information about the upcoming event.

5. The company plans to __________  a survey to gather customer feedback.

6. The alarm went off when someone tried to __________  to the house.

7. Before you leave the hotel, please remember to __________  at the front desk.

8. Let’s __________  the neighborhood and see if there’s a park nearby.

9. The old car finally __________  on the highway and needed a tow.

10. They are going to __________  on their journey early tomorrow morning.

Đáp án:

1set up
2check out
3show off
4find out
5carry out 
6break in
7check out
8look around 
9broke down
10set off

Bài tập tổng hợp phrasal verb lớp 9: Chọn đáp án đúng

1. Lan couldn’t attend the party because she had to __________ her younger sister.

A) look for

B) look after

C) look forward to

D) look out

2. The marketing meeting was __________ due to some technical issues.

A) called off

B) called on

C) called out

D) called up

3. I need to __________ early tomorrow for an important conference.

A) wake in

B) wake around

C) wake for

D) wake up

4. Could you __________ the lights, please? It’s too dark here.

A) turn off

B) turn on

C) turn in

D) turn over

5. Nga always __________ her homework until the last minute.

A) puts off

B) puts in

C) puts on

D) puts out

6. Nam and Nga decided to __________ our plan for the weekend due to bad weather.

A) go over

B) go through

C) go up

D) go off

7. The dog accidentally __________ the vase and it shattered.

A) knocked over

B) knocked off

C) knocked down

D) knocked out

8. Nam promised to __________ the book to me when he’s done.

A) give back

B) give in

C) give up

D) give out

9. I need to __________ this marketing report by tomorrow morning.

A) finish up

B) finish off

C) finish out

D) finish over

10. Lan can’t wait to __________ her friends at the party tonight.

A) meet up

B) meet in

C) meet out

D) meet around

Đáp án:

12345678910
BADAABAAAA

Bài tập tổng hợp phrasal verb lớp 9: Điền dạng thích hợp của các cụm động từ dưới đây

1. Lan usually gets up (get up) at 7 AM every day.

2. Last week, Nam and Lan________ (go through) a challenging exam.

3. Lan promises she will ________ (make up) for her mistake.

4. Nam often ________  (take after) his father in terms of personality.

5. By the time we arrived, Nam and Nga ________  (set off) for the airport.

6. Nhung ________ (looked forward to) the weekend throughout the week.

7. Please ________ (turn down) the music; it’s too loud.

8. I ________ (run into) an old friend at the grocery store yesterday.

9. My sister ________  (take after) my mother in terms of her love for gardening.

10. Before the ABC movie started, they ________ (turned off) their phones.

Đáp án:

1gets up
2went through
3make up
4takes after
5had set off
6looked forward to
7turn down
8ran into
9takes after 
10turned off

Bài tập tổng hợp phrasal verb lớp 9: Điền phrasal verb thích hợp dựa vào nghĩa của nó

1. ____________ your sneakers. (remove)

2. Somebody has to ____________ my mother. (take care of)

3. Does Lan want to ____________ the truth? (discover)

4. Where can I ____________  the hoodie? (see if it fits)

5. ____________  (be quick)

6. Why don’t you ____________ ? (take a seat)

7. I will ____________  the bus now. (enter)

8. ____________  the English word in a dictionary. (consult a dictionary)

9. She wants to ____________  the form. (complete)

10. The firemen ____________ the blaze. (extinguish)

Đáp án:

1Take off
2look after
3find out
4try on
5hurry up
6sit down
7get on
8look up
9fill in
10put out
Tổng hợp phrasal verb lớp 9
Tổng hợp phrasal verb lớp 9 thường gặp nhất trong tiếng Anh

Young Leaders: Chương trình Anh ngữ chuẩn quốc tế cho học sinh THCS

Với khung chương trình học được xây dựng theo chuẩn quốc tế và bộ giáo trình được biên soạn từ những đối tác giáo dục nổi tiếng toàn cầu, khóa học Young Leaders, tiếng Anh THCS sẽ giúp học viên ngày càng phát triển và hoàn thiện bản thân, có đủ năng lực để trở thành những nhà lãnh đạo tài ba trong tương lai.

Khung chương trình học và chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng Anh ngữ

Khóa học bao gồm 3 cấp độ tương ứng với từng giáo trình quốc tế và đầu ra như sau:

 • Pre Young 1-3: Ở giai đoạn này, học viên sẽ được tiếp cận với giáo trình Time Zones Starter với hệ thống từ vựng và cấu trúc ngữ pháp căn bản cần thiết cho chương trình tiếng Anh thiếu niên. Từ đó hình thành nên những bước đầu giúp học viên tiếp cận các kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết ở mức độ cơ bản.
 • Young Connecting 1-9: Học viên được học giáo trình Time Zones và có thể đọc hiểu các bài đọc ngắn hoặc nghe hiểu các bài độc thoại, đàm thoại đơn giản về các chủ đề thường gặp như gia đình, bản thân, trường học,… Có khả năng viết, trình bày các sự kiện, các trải nghiệm ở mức độ vừa phải.
 • Young Shinning 1-6: Ở giai đoạn này, học viên sẽ được giảng dạy bằng giáo trình Oxford Discover Futures. Học viên có thể đọc hiểu các bài đọc dài và nghe hiểu các cuộc tranh luận về các chủ đề môi trường sống, văn hóa, đất nước con người. Viết và trình bày ý kiến về một số chủ đề phức tạp, trong phạm vi hiểu biết.

Phương pháp học chủ động kích thích đam mê

Bằng việc áp dụng phương pháp học chủ động, giúp khơi dậy sự tò mò, yêu thích khám phá của học viên, giúp rèn luyện tính chủ động trong học tập, học sâu và nhớ lâu.

 • Khơi mở: Liên tục đặt câu hỏi về nội dung học tập khơi dậy sự tò mò của học viên
 • Tìm hiểu: Tìm hiểu kiến thức bằng cách quan sát và đọc hiểu sinh động
 • Sáng tạo: Tự lên ý tưởng, kích thích sáng tạo thông qua các dự án học tập
 • Thảo luận: Chia sẻ quan điểm cá nhân, mở rộng thêm góc nhìn và tiếp thu ý tưởng khác
 • Đúc kết: Làm quen với việc thuyết trình, trình bày quan điểm của cá nhân

Học tập hiện đại, hiệu quả cùng Young Leaders

 • Khi tham gia khóa học Young Leaders, học viên sẽ được tiếp cận với hệ sinh thái học tập toàn diện V-HUB. Đây là ứng dụng học tập độc quyền tại VUS, giúp học viên có thể ôn luyện mọi lúc mọi nơi với hệ thống bài tập trước và sau mỗi buổi học.
 • Với sĩ số tinh gọn, học viên sẽ được tối đa hóa thời gian học tập cùng với các giáo viên bản xứ, được theo dõi và hỗ trợ sát sao trong suốt quá trình có mặt tại lớp. Bên cạnh đó, trợ giảng sẽ chăm sóc học viên chu đáo, sâu sát đến từng em.

Ngoài những tiết học trên lớp Young Leaders, VUS còn thiết kế thêm những hoạt động ngoại khóa như các khóa ôn tập kiến thức, ôn thi học kỳ và những sân chơi hấp dẫn như rung chuông vàng, giúp củng cố lại kiến thức Anh ngữ cho các học viên.

Tổng hợp phrasal verb lớp 9
Tổng hợp phrasal verb lớp 9 thường gặp nhất trong tiếng Anh

100% các cơ sở tại VUS đạt tiêu chuẩn quốc tế NEAS

VUS tự hào là hệ thống giáo dục đạt chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Với sứ mệnh tiếp sức cho thế hệ trẻ tự tin kết nối thế giới và kiến tạo tương lai ý nghĩa cho chính mình và cộng đồng, VUS cam kết đào tạo cho các bạn trẻ tại Việt Nam có:

 • Kiến thức và tư duy toàn cầu
 • Kỹ năng học tập và làm việc vượt trội
 • Nền tảng ngôn ngữ vững vàng
 • Giá trị sống hạnh phúc

Để thực hiện được những điều đó, Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS đã không ngừng nỗ lực phát triển và thành công mang lại những thành tựu xuất sắc trong ngành giáo dục.

 • Xuất sắc lập kỷ lục là hệ thống giáo dục Anh ngữ có nhiều học viên nhận chứng chỉ quốc tế tại Việt Nam với 185.107 học viên. 
 • Là thương hiệu giáo dục Anh ngữ hàng đầu được 2.700.000 gia đình trên cả nước tin chọn.
 • Thành công mở rộng hệ thống với hơn 80 cơ sở trải dài trên toàn quốc – 100% cơ sở đạt chứng nhận chất lượng giảng dạy chuẩn quốc tế bởi NEAS trong 6 năm liền.
 • Hơn 3.000 giáo viên và giảng viên giỏi, có chuyên môn cao và tâm huyết với nghề lớn nhất tại Việt Nam. 
 • 100% giáo viên tại VUS đều đạt bằng cử nhân trở lên và bằng giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Là hệ thống duy nhất trong khu vực đạt hạng mức Platinum, hạng mức cao nhất của British Council – Hội đồng Anh 
 • Trung tâm đào tạo và luyện thi Cambridge English đạt chứng nhận VÀNG trong khu vực của Cambridge University Press & Assessment.
Tổng hợp phrasal verb lớp 9
Tổng hợp phrasal verb lớp 9 thường gặp nhất trong tiếng Anh

Bài viết trên đã tổng hợp phrasal verb lớp 9 một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Hy vọng những kiến ​​thức này sẽ giúp học sinh làm bài và giao tiếp hiệu quả. Hãy theo dõi VUS để cập nhật thêm nhiều bài viết tiếng Anh hay mỗi ngày bạn nhé!

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger