BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Tổng hợp các dạng bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 có đáp án

Tiếng Anh Thiếu Niên

Tổng hợp các dạng bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 có đáp án

Cập nhật mới nhất ngày 09/09/2023

Với mong muốn giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức của thì hiện tại hoàn thành, VUS đã tổng hợp và đăng tải bộ bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 bám sát với chương trình học và có đầy đủ đáp án chi tiết. Hy vọng các dạng bài tập dưới đây có thể giúp các em củng cố được kiến thức cũng như hiểu rõ hơn về loại thì này, đồng thời rèn luyện tư duy và cải thiện kỹ năng giải bài tập.

Các kiến thức quan trọng cần nắm khi làm bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6

Thì hiện tại hoàn thành là thì tương đối khó đối với các em học sinh lớp 6. Việc ôn lại các kiến thức trọng tâm giúp đảm bảo rằng các em đã hiểu rõ về cấu trúc của thì, cách dùng và dấu hiệu nhận biết nhằm tránh mắc phải những sai sót không đáng có trong quá trình thực hành bài tập. Ngoài ra, việc ôn luyện kiến thức trước khi làm bài cũng giúp hình thành thói quen học tập có tổ chức và kỷ luật, điều này rất có ích cho các em trong việc xây dựng nền tảng và phát triển kiến thức về ngôn ngữ sau này.

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

 • Mô tả một hành động bắt đầu ở quá khứ nhưng kéo dài cho đến hiện tại
  • He has known her since they were children. (Anh ấy đã biết cô ấy từ khi họ còn là trẻ con)

→ Hành động “biết” cô ấy dù bắt đầu ở quá khứ nhưng ở thời điểm hiện tại, anh ta vẫn biết về cô ấy.

 • Mô tả hành động đã hoàn thành tại thời điểm nói mà không đề cập đến thời gian diễn ra
  • I have finished my work. (Tôi đã hoàn thành công việc)

→ Hành động “hoàn thành công việc” đã hoàn tất ở thời điểm nói tuy nhiên trong câu không đề cập về thời gian diễn ra.

 • Mô tả hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt 1 đoạn thời gian cho đến thời điểm hiện tại
  • He has been to that restaurant several times this month. (Anh ấy đã đến nhà hàng đó một vài lần trong tháng này)

→ Hành động “đến nhà hàng” đã được lặp đi lặp lại trong suốt 1 tháng qua.

Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi với WH
S + have/has + V3/ed + O

S + have/has + not + V3/ed + O
→ have not = haven’t
→ has not = hasn’t

Have/Has + S + V3/ed + O?
→ Yes, S + have/has
→ No, S + have/has not

Wh + have/has + S + V3/ed…?
I have just finished my homework. I have not finished my homework yet. Have you finished your homework yet? Where have they traveled recently?

He/She/It/Tên riêng (thuộc nhóm danh từ số ít) + has

I/You/They/We (thuộc nhóm danh từ số nhiều) + have

Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

Dấu hiệu nhận biết Ý nghĩa
Before Trước đây
Ever Đã từng
Never Chưa từng, không bao giờ
For + quãng thời gian Trong khoảng thời gian
Since + mốc thời gian Từ khi
Yet Chưa (từ này thường được dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn)
The first/ second time Lần đầu tiên/ thứ hai.
Just, recently, lately Gần đây, vừa mới
Already Rồi
Until now, up to the present, up to now, so far Cho đến bây giờ
Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6
Tổng hợp các dạng bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 có đáp án

Trọn bộ các dạng bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 từ cơ bản đến nâng cao

Dưới đây là các dạng bài tập thì hiện tại hoàn thành được VUS tổng hợp từ những bộ tài liệu tiếng Anh chất lượng, đáng tin cậy và bám sát với chương trình học tiếng Anh lớp 6. Bài tập được sắp xếp từ cơ bản cho đến nâng cao có đính kèm đáp án giúp các em cải thiện và phát triển trình độ Anh ngữ của mình.

Xây dựng kiến thức Anh ngữ vững chắc cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội tạo nên nhà lãnh đạo trẻ tương lai tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 – Dạng 1

Yêu cầu: Viết câu hỏi với cấu trúc thì hiện tại hoàn thành

 1. They / build / a new library.
 2. Your parents / sell / the house?
 3. You / ever / eat / shark?
 4. My brother / never / see / the Tower of London.
 5. Gemma / make / a new bag.
 6. Charlie / not wash / his dad’s car.

Đáp án:

1They have built a new library.
2Have your parents sold the house?
3Have you ever eaten shark?
4My brother has never seen the Tower of London.
5Gemma has made a new bag.
6Charlie has not washed his dad’s car.

Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 – Dạng 2

Yêu cầu: Chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành

 1. Dave __________ (write) 30 emails today.
 2. I __________ (sell) all the raffle tickets. I’ve got £100 for Hospitals in Africa.
 3. I __________ (see) a film showing the terrible conditions in the refugee camps.
 4. They __________ (do) lots of work for charities all over the world.
 5. You’re brilliant. You __________ (make) lots of money with your jumble sale.
 6. The charity __________ (give) tents, clothes and food to the refugees.
 7. I __________ (not see) my cousins since Christmas.
 8. How long __________ (you / have) your laptop?
 9. The children __________  (be) in the pool for over an hour.
 10. Mark isn’t here. He __________  (go) to the cinema with Kim.
 11. We __________  (make) some cakes. Would you like one?
 12. It’s my birthday today but you __________  (not give) me a present.
 13. Your hair looks nice. __________  (you / go) to the hairdresser’s?
 14. __________ (they / finish) their homework yet?

Đáp án:

1has written
2‘ve/have sold
3‘ve/have seen
4‘ve/have done
5‘ve/have made
6has given
7haven’t seen
8have you had
9‘ve / have been
10‘s / has gone
11‘ve / have made
12haven’t given
13Have you been
14Have they finished

Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 – Dạng 3

Yêu cầu: Thêm trạng từ “for” hoặc “since” vào câu sao cho phù hợp

 1. I’ve had this watch ________ my birthday.
 2. Kate has known Pete ________ ten years.
 3. We’ve been in Italy ________ last Tuesday.
 4. I’ve lived in Newport ________ I was born.
 5. I haven’t been well ________ a few days.
 6. My parents have been married ________ 1990.
 7. I haven’t seen Mark ________ a long time.

Đáp án:

1since
2for
3since
4since
5for
6since
7for
Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6
Tổng hợp các dạng bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 có đáp án

Bài tập thì hiện tại hoàn thành – Dạng 4

Yêu cầu: Sắp xếp các từ để tạo thành câu hiện tại hoàn thành hoàn chỉnh

 1. 2010 / has / in a bookshop / My sister / since / worked
 2. since / haven’t / the fire / been / They / at school
 3. him / for / known / ages / I’ve
 4. three / had / years / Anna / a motorcycle / for / has
 5. eaten / since / She / with Harry / that awful meal / hasn’t

Đáp án:

1My sister has worked in a bookshop since 2010.
2They haven’t been at school since the fire.
3I’ve known him for ages.
4Anna has had a motorcycle for three years.
5She hasn’t eaten since that awful meal with Harry.

Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 – Dạng 5

Yêu cầu: Hoàn thành câu hỏi và nối câu hỏi với câu phát biểu

Câu phát biểu:

 1. I feel really tired.
 2. It’s Ryan’s birthday tomorrow.
 3. Katy can’t see the board.
 4. Let’s go to the park.
 5. That was delicious.
 6. The barbecue is this afternoon.

Câu hỏi:

a. ______________ (you / buy) the meat and fish?

b. ______________  (you / do) a sponsored swim today?

c. ______________ (you / have) enough to eat?

d. ______________ (it / stop) raining?

e. ______________ (she / lose) her glasses again?

f. ______________ (anyone / make) him a cake?

Đáp án:

1bHave you done
2fHas anyone made
3eHas she lost
4dHas it stopped
5cHave you had
6aHave you bought

Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 – Dạng 6

Yêu cầu: Viết câu hỏi “How long…?” Sau đó trả lời bằng cách sử dụng “for” hoặc “since”

 1. she / work for that charity? (2008)

→ ________________________________?

→ ________________________________.

 1. that restaurant / be open? (two weeks)

→ ________________________________?

→ ________________________________.

 1. you / have that laptop? (March)

→ ________________________________?

→ ________________________________.

 1. they / know each other? (they were two)

→ ________________________________?

→ ________________________________.

 1. Luis / wear glasses? (two years)

→ ________________________________?

→ ________________________________.

Đáp án:

1How long has she worked for that charity?She’s worked for that charity since 2008.
2How long has that restaurant been open?The restaurant/It’s been open for two weeks.
3How long have you had that laptop?I’ve had that laptop/ it since March.
4How long have they known each other?They’ve known each other since they were two.
5How long has Luis worn glasses?He’s worn glasses/them for two years.
Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6
Tổng hợp các dạng bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 có đáp án

Bài tập thì hiện tại hoàn thành – Dạng 7

Yêu cầu: Hoàn thành câu với dạng “ever” của thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ: Have you ever cleaned up (clean up) a beach or park?

 1. ________________ (wear) a red nose for a day?
 2. ________________ (sing) in front of the whole school?
 3. ________________ (have) a pyjama party?
 4. ________________ (paint) people’s faces?
 5. ________________ (dance) for twelve hours without stopping?
 6. ________________ (organize) a big picnic?
 7. ________________ (play) the guitar in the street?
 8. ________________ (sell) things at a jumble sale?

Đáp án:

1Have you ever worn
2Have you ever sung
3Have you ever had
4Have you ever painted
5Have you ever danced?
6Have you ever organized
7Have you ever played
8Have you ever sold

Young Leaders – Nơi khai phá tiềm năng Anh ngữ

Anh ngữ thiếu niên Young Leaders, tiếng Anh THCS dành cho các em học sinh có độ tuổi từ 11 – 15. Khóa học phù hợp cho các đối tượng như sau:

 • Muốn cải thiện đồng bộ hoặc 1 trong 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. 
 • Đam mê với tiếng Anh, muốn sử dụng ngôn ngữ này như tiếng mẹ đẻ thứ 2.
 • Mong muốn được bổ trợ, phát triển thêm kiến thức tiếng Anh THCS.
 • Xây dựng kiến thức chuẩn bị cho quá trình chuyển cấp hoặc du học. 
 • Các bạn có mong muốn nâng cao kiến thức để tham gia các cuộc thi học thuật quốc tế lấy các chứng chỉ KET, PET, IELTS.

Young Leaders có gì khác biệt so với những khóa học khác?

 • Kiến thức toàn cầu đa dạng và thực tiễn: Nội dung học đa dạng, đa lĩnh vực từ khảo cổ học, thiên văn học, văn hóa đất nước và con người,… chủ đề học thực tiễn giúp học viên nhận diện sở thích của bản thân về nghề nghiệp tương lai. Ngoài ra, Young Leaders còn rèn luyện các kiến thức mà học sinh không được giảng dạy trong lớp học như kiến thức về sinh tồn, kiến thức về giao tiếp,…  
 • Kỹ năng ngôn ngữ vững chắc: Hỗ trợ tăng cường rèn luyện kiến thức trước và sau giờ học, trang bị tự duy làm bài thi giúp đạt điểm cao trong các kỳ thi phổ thông và sẵn sàng cho các bậc học cao hơn.
 • Kỹ năng học tập vượt trội: Với đa dạng dự án học tập thực tế (thiết kế poster bảo vệ động vật quý hiếm, thiết kế các ấn phẩm từ dấu vân tay,…) và VUS My Portfolio ghi lại quá trình học tập, giúp các em tự do thể hiện quan điểm, cá tính, thỏa sức sáng tạo và tự tin trình bày ý tưởng.

Khung chương trình học và chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng Anh ngữ

Với khung chương trình học được xây dựng theo chuẩn quốc tế và bộ giáo trình được biên soạn từ những đối tác giáo dục nổi tiếng toàn cầu, sau mỗi bậc học, các em học viên sẽ ngày càng phát triển và hoàn thiện bản thân, có đủ năng lực để trở thành những thủ lĩnh những nhà lãnh đạo tài ba trong tương lai. Khóa học bao gồm 3 cấp độ tương ứng với từng đầu ra như sau:

 • Pre Young 1-3: Ở giai đoạn này các em sẽ được tiếp cận với giáo trình Time Zones Starter của nhà xuất bản National Geographic. Chuẩn bị cho các em sự tự tin ở chương trình học Tiếng Anh trung học cơ sở, cung cấp từ vựng và cấu trúc ngữ pháp căn bản cần thiết cho chương trình tiếng Anh Thiếu niên. Hình thành nên những bước đầu giúp học viên tiếp cận các kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết ở mức độ cơ bản.
 • Young Connecting 1-9: Đối với cấp độ này các em sẽ được học giáo trình Time Zones. Học viên có thể đọc hiểu các bài đọc ngắn hoặc nghe hiểu các bài độc thoại, đàm thoại đơn giản về các chủ đề thường gặp như gia đình, bản thân, trường học, khu vui chơi, mua sắm, du lịch,… Có khả năng viết, trình bày, miêu tả các sự kiện, các trải nghiệm ở mức độ vừa phải.
 • Young Shinning 1-6: Ở giai đoạn này các em sẽ được giảng dạy bằng giáo trình Oxford Discover Futures. Học viên có thể đọc hiểu các bài đọc dài và nghe hiểu các cuộc tranh luận, đàm thoại về các chủ đề liên quan đến môi trường sống, văn hóa, âm nhạc, đất nước con người. Có khả năng viết, bày tỏ quan điểm, trình bày ý kiến, miêu tả kinh nghiệm, sự kiện,… và bàn luận về một số chủ đề phức tạp, trong phạm vi hiểu biết.

Giáo trình học chuẩn quốc tế

Các em sẽ được tiếp cận với tài liệu học tập nổi tiếng quốc tế. Bộ giáo trình được kết hợp từ 2 quyển sách nổi tiếng Time Zones (của nhà xuất bản National Geographic) và Oxford Discover Futures (của nhà xuất bản Oxford University Press).

 • Time Zones: Giáo dục đến từ những giá trị nguyên bản của cuộc sống. Giáo trình Time Zones khai thác real-world content giúp học viên từng bước hiểu rõ về bản thân, về con người, về thế giới xung quanh thông qua việc sử dụng nhiều hình ảnh, video trực quan sinh động, những câu chuyện truyền cảm hứng cùng hoạt động khám phá và trải nghiệm. 
 • Oxford Discover Futures: Giáo trình không chỉ tập trung vào 4 kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết mà còn hướng đến những giá trị toàn cầu với 4 kỹ năng sống thiết yếu cho thế hệ trẻ trong thời đại 4.0.

Giáo viên tại Young Leaders là những ai?

 • Giáo viên bản xứ: Giúp học viên chuẩn hóa phát âm, tự tin giao tiếp với người nước ngoài và điều đặc biệt là 100% giáo viên tại VUS đều có bằng giảng dạy Anh ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế: TESOL, CELTA hoặc tương đương với TEFL. 
 • Trợ giảng: Mỗi lớp học đều sẽ có kèm theo một trợ giảng giúp cho việc giảng dạy và chăm sóc học viên chu đáo, sâu sát đến từng em.

Học tập hiện đại, hiệu quả cùng Young Leaders

 • Khi tham gia khóa học Young Leaders học viên sẽ được tiếp cận với hệ sinh thái học tập toàn diện V-HUB. Đây là ứng dụng học tập độc quyền tại VUS, giúp học viên có thể ôn luyện mọi lúc mọi nơi với hệ thống bài tập trước và sau mỗi buổi học, hỗ trợ các em học sâu nhớ lâu. Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp công nghệ AI chuẩn hóa phát âm cho học viên, tự tin sẵn sàng giao tiếp như người bản xứ trong những tình huống hàng ngày. V-HUB cũng là cổng thông tin liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh, dễ dàng trong việc theo dõi tiến độ và kết quả học tập của con em sau từng cấp độ.
 • Bằng phương pháp học tập chủ động tại VUS, học viên sẽ được khơi gợi sự tò mò và kích thích tư duy, từ đó thúc đẩy niềm đam mê Anh ngữ đối với các bạn trẻ, giúp việc học tiếng Anh không còn là nỗi đáng sợ như các bạn vẫn nghĩ. Young Leaders đã ngày càng thành công trong việc tạo ra hàng nghìn các bạn trẻ năng động, sáng tạo, tự tin, say mê với tiếng Anh thông qua phương pháp học này.
 • Ngoài những tiết học trên lớp Young Leaders, VUS còn thiết kế thêm những hoạt động ngoại khóa như các khóa ôn tập kiến thức, ôn thi học kỳ và những sân chơi hấp dẫn như rung chuông vàng giúp củng cố lại kiến thức Anh ngữ cho các học viên.

Chăm sóc học viên sát sao, chu đáo

 • Trong 1 khóa học, ASA Care sẽ thông tin định kỳ tình hình học tập qua điện thoại vào giữa kỳ và cuối kỳ
 • Theo dõi và thông báo tình hình chuyên cần ngay trong buổi học
 • Học viên thường xuyên được làm quen với dạng bài thi KET, PET
 • Học viên được đăng ký thi KET, PET và tham gia ôn miễn phí tại Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS.
Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6
Tổng hợp các dạng bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 có đáp án

VUS – Hệ thống đào tạo các tài năng Anh ngữ

VUS tự hào là hệ thống giáo dục và đào tạo Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam. Với những thành tựu xuất sắc trong ngành giáo dục, tính đến tháng 8 năm 2023, VUS đã có đến 180.918 em học viên đạt các chứng chỉ (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) tiếp tục giữ vững kỷ lục là hệ thống Anh ngữ có nhiều học viên nhận chứng chỉ quốc tế nhất Việt Nam.

Ngoài ra, trong năm 2023 VUS cũng mang lại nhiều thành công rực rỡ cho ngành giáo dục và đào tạo Anh ngữ:

 • Thành công chào đón cơ sở thứ 70 trên toàn quốc, củng cố và khẳng định vị thế cũng như uy tín về một thương hiệu giáo dục Anh ngữ hàng đầu được 2.700.000 gia đình trên cả nước tin chọn.
 • VUS là nơi quy tụ hơn 2.700 giáo viên và giảng viên giỏi, có chuyên môn cao và tâm huyết với nghề lớn nhất tại Việt Nam. Để trở thành giáo viên tại VUS các ứng viên phải trải qua nhiều phòng kiểm tra, đánh giá năng lực nghiêm ngặt. 100% giáo viên tại VUS đều bắt buộc phải đạt bằng cử nhân trở lên và bằng giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Không chỉ dừng lại ở đó, giáo viên còn liên tục được bộ phận quản lý chất lượng giảng dạy (100% có bằng thạc sỹ hoặc tiến sĩ trong đào tạo ngôn ngữ Anh) thường xuyên kiểm tra đánh giá định kỳ để đảm bảo chất lượng giảng dạy ổn định, mang đến chất lượng học tập cao cho từng học viên.
 • VUS là hệ thống giảng dạy Anh ngữ đạt tiêu chuẩn toàn cầu được chứng nhận bởi NEAS (Tổ chức độc lập hàng đầu về đánh giá chất lượng giảng dạy trên toàn thế giới) với 100% cơ sở đạt chứng nhận trên toàn quốc.
 • Ngoài ra, VUS còn là trung tâm duy nhất trong khu vực đạt hạng mức Platinum, hạng mức cao nhất của British Council – Hội đồng Anh và hạng mức Vàng, hạng mức cao nhất của Cambridge University Press & Assessment
 • Một trong những điểm nổi bật giúp VUS được hàng ngàn học viên tin tưởng và lựa chọn đó là những bộ giáo trình và lộ trình học chuẩn quốc tế được phát triển bởi các đối tác giáo dục uy tín trên toàn cầu như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…

Với mong muốn mang đến cho các em môi trường học tập tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế, VUS luôn không ngừng phấn đấu và phát triển, nhằm nâng cao chất lượng cả về giảng dạy và đào tạo. Chúng tôi cam kết trang bị cho học viên những hành trang vững chắc nhất, giúp các em bước gần hơn tới thành công.

Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6
Tổng hợp các dạng bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 có đáp án

Thông qua bài viết này, VUS đã tổng hợp toàn bộ những kiến thức trọng tâm cùng với bộ bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6 trải đều từ cơ bản đến nâng cao. Việc thường xuyên ôn luyện kiến thức và chăm chỉ làm bài tập sẽ giúp các em nhanh chóng nắm vững thì hiện tại hoàn thành và đạt được điểm số cao trong các bài thi, bài kiểm tra có liên quan. Theo dõi VUS để cập nhật thêm nhiều bài tập tiếng Anh hay bạn nhé!

Có thể bố mẹ quan tâm:

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger