BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Tổng hợp bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Tiếng Anh Thiếu Niên

Tổng hợp bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Cập nhật mới nhất ngày 14/08/2023

Bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6 thường bắt đầu với các thì cơ bản như hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và tương lai đơn. Những bài tập chia động từ sẽ giúp các em học sinh nắm vững các quy tắc ngữ pháp của các thì, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải bài tập nhuần nhuyễn, tăng cường khả năng nhận biết và ứng dụng đúng thì vào ngữ cảnh thực tế. Vì vậy, hãy cùng VUS ôn luyện thông qua các bài tập chia động từ có đáp án được tổng hợp dưới đây.

Tại sao học sinh cần làm bài tập chia động từ thường xuyên?

Việc làm bài tập chia động từ tiếng anh lớp 6 thường xuyên giúp học sinh cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học tiếng Anh, cụ thể:

 • Rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ: Chia động từ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần trong việc xây dựng câu và diễn đạt ý nghĩa của câu một cách chính xác, đúng với ngữ cảnh. Khi thường xuyên làm bài tập chia động từ, các em sẽ được rèn luyện và nắm vững kỹ năng sử dụng ngữ pháp, giúp viết và nói tiếng Anh trôi chảy, tự tin hơn.
 • Hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp: Bài tập chia động từ tiếng anh lớp 6 giúp học sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp trong từng thì và từng loại câu, từ đó sử dụng từ ngữ một cách chính xác và tránh sai sót về mặt ngữ pháp.
 • Gia tăng vốn từ vựng: Khi làm bài tập chia động từ, các em học sinh thường được tiếp xúc với nhiều từ vựng và cụm từ khác nhau trong bối cảnh cụ thể. Điều này giúp các em nâng cao vốn từ vựng của bản thân và sử dụng từ ngữ đa dạng hơn.
 • Nắm vững thì và ngữ cảnh sử dụng: Bài tập chia động từ giúp học sinh nắm vững cách sử dụng các thì trong từng ngữ cảnh khác nhau. Ngoài ra còn giúp bạn diễn đạt ý nghĩa của câu một cách chính xác và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng.
 • Tự tin trong giao tiếp: Khi học sinh biết cách chia động từ đúng, các em sẽ tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh. Khả năng diễn đạt chính xác giúp các bạn tự tin hơn khi sử dụng ngôn ngữ.
 • Sẵn sàng cho các bài kiểm tra và kỳ thi: Bài tập chia động từ tiếng anh lớp 6 giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho các bài kiểm tra, bài đánh giá năng lực và các kỳ thi quan trọng trong quá trình học tập. Việc nắm vững các quy tắc về chia động từ là một yếu tố quan trọng trong việc đạt được những con điểm cao trong các kỳ thi tiếng Anh.
Bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6
Tổng hợp bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6

Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh cho học sinh lớp 6 thường tập trung vào 3 thì cơ bản: thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn và thì tương lai đơn. Những bài tập này nhằm giúp học sinh nắm vững cách chia động từ các thì khác nhau và hiểu rõ cách sử dụng chúng trong từng ngữ cảnh thích hợp. Dưới đây là các dạng bài tập chia động từ tiếng anh lớp 6 được VUS tổng hợp.

Bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6
Tổng hợp bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Bài 1: Chia các động từ có trong ngoặc đơn theo các thì tương ứng

 1. Minh __________ (go) to English club every day.
 2. We promise we __________ (come) to the party tomorrow.
 3. She usually (study)__________ , but today she __________ (not study).
 4. An usually __________ (eat) breakfast at 7.45 AM.
 5. Look! It __________ (rain) outside.
 6. I think it __________ (not rain) tomorrow.
 7. Don’t worry, I __________ (help) you with your project.
 8. I can’t talk to you at the moment, I __________ (do) my homework.
 9. She __________ (not go) to the gym regularly.
 10. The sun __________ (not rise) in the west.
 11. We __________ (not travel) to Japan next month.
 12. I __________ (not play) video games at the moment.
 13. She __________ (read) a book every night.
 14. They __________ (travel) to Europe next summer.
 15. I __________ (study) for my exams at the moment.
 16. My sister __________ (work) as a teacher in a school.
 17. He __________ (not play) chess every weekend.
 18.  __________the sun (rise)  __________in the east?
 19. Where __________ he usually (go)__________  on weekdays?
 20. What __________ they(watch) __________ at the cinema right now?

Đáp án: 

12345678910
goeswill comestudies / is not studyingeatsis rainingwill notwill helpam doingdoes not godoes not rise
11121314151617181920
will not travelam not playingreadswill travelam studyingworksdoes not playdoes / risedoes / goare / watching

Bài 2: Bài tập chia động từ tiếng anh lớp 6, chỉnh các lỗi sai về chia động từ trong các câu sau

 1. She go to the gym every day. 
 2. I will goes to the party tonight.
 3. He am eating lunch at the moment. 
 4. They doesn’t believe in aliens. 
 5. We will not goes to the mountain tomorrow. 
 6. She not am listening to music now.
 7. He plays football every weekend? 
 8. I am will not go to Vung Tau tomorrow. 
 9. They am not studying for the exam. 
 10. She don’t like ice cream. 
 11. She don’t like coffee.
 12. Cats hunts for mice.
 13. We will goes to the beach tomorrow.
 14. I will not goes to Nha Trang next week.
 15. Look! It not raining.
 16. They am waiting for their friends.
 17. Do he like ice cream?
 18. Where will they goes on vacation next summer?
 19. What are you do right now?
 20. Are they goes to the party tonight?

Đáp án:

1She goes to the gym every day.
2I will go to the party tonight.
3He is eating lunch at the moment.
4They don’t believe in aliens.
5We will not go to the mountain tomorrow.
6She is not listening to music now.
7Does he play football every weekend?
8I will not go to Vung Tau tomorrow.
9They are not studying for the exam.
10She doesn’t like ice cream.
11She doesn’t like coffee.
12Cats hunt for mice.
13We will go to the beach tomorrow.
14I will not go to Nha Trang next week.
15Look! It is not raining.
16They are waiting for their friends.
17Does he like ice cream?
18Where will they go on vacation next summer?
19What are you doing right now?
20Are they going to the party tonight?
Bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6
Tổng hợp bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Bài 3: Chia các động từ có trong ngoặc đơn để hoàn thành đoạn hội thoại sau

Lisa: Hey Tom, what do you usually 1. (do) ______ on weekends?

Tom: Hi Lisa! Well, on weekends, I usually 2. (hang out) ______ with friends or 3.(watch) ______ movies at home. How about you?

Lisa: I 4. (practice) ______ playing the guitar on Saturdays. But this weekend, I 5. (go) ______ to a music concert.

Tom: That sounds fun! I 6.(want) ______ to go to a concert too. Who 7.(perform) ______ at the concert?

Lisa: One of my favorite bands 8.(play) ______. They 9.(have) ______ a show in the city tomorrow night.

Tom: That’s great! I 10.(work) ______ tomorrow, but I 11.(finish) ______ early. Maybe I 12.(join) ______ you guys later.

Lisa: Sure, you’re welcome to join us. The concert 13.(start) ______ at 7 PM. We 14.(meet) ______ at the entrance around 6:30 PM.

Tom: Perfect! I 15.(see) ______ you there then.

Lisa: Great! I’m looking forward to it.

Đáp án:

12345678910
dohang outwatchpracticeam goingwantis performingis playingare havingam working
11 12 13 14 15
will finish will join starts are meeting will see

Xây dựng kiến thức Anh ngữ vững chắc cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội tạo nên nhà lãnh đạo trẻ tương lai tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Bài 4: Hãy điền đúng dạng của động từ “to be”  ở thì hiện tại đơn vào chỗ trống trong câu sau

 1. My sister and I ____ going to the mall.
 2. The weather _____ nice today.
 3. They _____ from Canada.
 4. She ____ a doctor.
 5. I ____ not hungry.
 6. ____ your parents at home?
 7. The books ____ on the table.
 8. It ____ a sunny day.
 9. We ____ excited about the trip.
 10. The cat ____ black.

Đáp án:

12345678910
are is are is amare are is are is 

Bài 5: Sử dụng “will not” đổi câu sau sang dạng phủ định 

 1. He will finish his homework early.
 2. Thanh will buy a new house next year.
 3. Dung will invite her friends to the party.
 4. We will visit the museum on Sunday.
 5. The team will win the championship.
 6. I will eat sushi for dinner.
 7. He will bring his umbrella to school.
 8. They will play tennis in the afternoon.
 9. We will watch a movie at the cinema.
 10. She will cook dinner for her family.

Đáp án:

1He will not finish his homework early (hoặc He won’t finish his homework early.)
2Thanh will not buy a new house next year (hoặc Thanh won’t buy a new house next year.)
3Dung will not invite her friends to the party (hoặc Dung won’t invite her friends to the party.)
4We will not visit the museum on Sunday (hoặc We won’t visit the museum on Sunday.)
5The team will not win the championship (hoặc The team won’t win the championship.)
6I will not eat sushi for dinner (hoặc I won’t eat sushi for dinner.)
7He will not bring his umbrella to school (hoặc He won’t bring his umbrella to school.)
8They will not play tennis in the afternoon (hoặc They won’t play tennis in the afternoon.)
9We will not see a movie at the cinema (hoặc We won’t see a movie at the cinema.)
10She will not cook dinner for her family (hoặc She won’t cook dinner for her family.)

Bài 6: Chia động từ ở dạng đúng của thì để hoàn thành đoạn hội thoại

A: Hi Tim! What are your plans for the weekend?

B: Hi Alice! I’m not sure yet. I __________ (think) about going to the movies with Linda on Saturday afternoon.

A: That sounds fun! What movie __________ (you, want) to see?

B: We __________ (consider) watching the new action movie that just came out.

A: Oh, I heard it’s really exciting! I __________ (love) action movies. Can I join you?

B: Of course! Linda and me__________ (be) happy to have you with us.

A: Great! What time __________ (the movie, start)?

B: The show __________ (begin) at 3:30 PM. We __________ (meet) at the cinema at 3:00 PM.

A: Sounds like a plan! I __________ (see) you at 3:00 PM on Saturday.

B: Perfect! We __________ (look) forward to seeing you then. It’s going to be a fantastic time!

Đáp án:

A: Hi Tim! What are your plans for the weekend?

B: Hi Alice! I’m not sure yet. I am thinking about going to the movies with Linda on Saturday afternoon.

A: That sounds fun! Which movie do you want to watch?

B: We are considering watching the new action movie that just came out.

A: Oh, I heard it’s really exciting! I love action movies. Can I join you?

B: Of course! Linda and me will be happy to have you with us.

A: Great! What time does the movie start?

B: The show begins at 3:30 PM. We will meet at the cinema at 3:00 PM.

A: Sounds like a plan! I will see you at 3:00 PM on Saturday.

B: Perfect! We are looking forward to seeing you then. It’s going to be a fantastic time!

Bài 7: Chia các động từ có trong ngoặc đơn để hoàn thành đoạn văn sau

My name is Sarah, and I (be) ______ a student at Greenfield University. I (study) ______ computer science and really (enjoy) ______ it. Currently, I (take)______  a programming class, and my professor (teach) teaches it really well.

Next month, I (have) ______  my final exams, so I (need) ______  to study hard. After the exams, I plan to take a short break and (visit) ______  my family. They (live) ______ in a small town, and I always (love) love going back home to see them.

During my break, I (spend) ______  time with my younger siblings, and we (go) ______  on picnics in the countryside. I also (want) ______ to help my mom with some household chores.

Once the break is over, I (return) ______  to the university for the new semester. I (look forward)______  to learning more about computer programming and (meet) ______  new classmates.

Life as a student can be busy, but I (enjoy) ______ the challenges and (feel) ______ excited about the future.

Đáp án:

My name is Sarah, and I am a student at Greenfield University. I study computer science and really enjoy it. Currently, I am taking a programming class, and my professor teaches it really well.

Next month, I will have my final exams, so I will need to study hard. After the exams, I plan to take a short break and will visit my family. They live in a small town, and I always love going back home to see them.

During my break, I  will spend time with my younger siblings, and we will go on picnics in the countryside. I also want to help my mom with some household chores.

Once the break is over, I will return to the university for the new semester. I am looking forward to learning more about computer programming and meeting new classmates.

Life as a student can be busy, but I enjoy the challenges and feel excited about the future.

Đăng ký khóa học Young Leaders dành riêng cho học viên từ 11 đến 15 tuổi

Young Leaders là chương trình học dành riêng cho các bạn học viên từ 11 đến 15 tuổi, tiếng Anh THCS. Khóa học không chỉ tập trung trang bị cho các em kiến thức Anh ngữ vững chắc mà còn phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết để xây dựng và hình thành chân dung của những nhà lãnh đạo trẻ tài ba trong tương lai. Không chỉ vậy, Young Leaders còn đưa các em tiếp cận với nền tảng công nghệ 4.0, giúp các em hứng thú, tự tin khám phá và hội nhập vào xã hội toàn cầu.

Bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6
Tổng hợp bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Kiến thức Anh ngữ vững chắc

 • Trong suốt khóa học, các em sẽ được trải nghiệm bộ giáo trình chuẩn quốc tế và hệ thống bài học tuân thủ khung Cambridge, giúp các em tự tin, sẵn sàng chinh phục các kỳ thi học thuật như KET, PET, IELTS…, đón nhận những thành tựu xuất sắc đầu tiên trong hành trình học tập Anh ngữ.
 • Với nội dung học tập đa dạng, nhiều chủ đề từ khám phá, khoa học, du lịch, thiên văn học,… học viên có cái nhìn chân thật về xã hội toàn cầu ngày nay, từ đó nảy sinh niềm đam mê khám phá thế giới bằng Anh ngữ. Đồng thời, VUS cũng không quên mang đến những kiến thức mang tính định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Từ những bài học này, các em sẽ tự tin định hình và tìm ra những công việc phù hợp mà bản thân yêu thích ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 
 • Ngoài những lớp học cố định, Young Leaders đặc biệt tổ chức thêm các lớp ôn thi học kỳ và ôn luyện kiến thức, với mục đích hỗ trợ các em vượt qua những bài thi và kiểm tra các chương trình học ở trường, ở lớp.

Bộ kỹ năng mềm vượt trội trong học tập

Khi tham gia khóa học, các em không chỉ được học về Anh ngữ mà còn được tham gia và trải nghiệm các dự án thực tế, thú vị. Điều này sẽ giúp các em phát triển và cải thiện các kỹ năng mềm quan trọng trong từng dự án học tập và giúp các em trở thành những Young Leaders tự tin, sáng tạo, định hình một tương lai đầy thành công:

 • Kỹ năng tư duy phản biện: Đây là một trong những kỹ năng quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống, giúp các em đối diện với mọi tình huống một cách bình tĩnh và suy nghĩ khách quan, thấu đáo. Điều này sẽ giúp các em tránh được những quyết định sai lầm không đáng có và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.
 • Kỹ năng hợp tác:  Kỹ năng hợp tác là một kỹ năng thiết yếu giúp các em làm việc nhóm một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu chung. Nhờ kỹ năng này mà các em không chỉ phát triển cá nhân mà còn góp phần làm nên sự thành công chung của cả nhóm, tập thể.
 • Kỹ năng giao tiếp: Việc nắm vững cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ngôn từ và truyền đạt ý kiến, ý tưởng một cách mạch lạc và rõ ràng sẽ đem đến sự tự tin cho các em khi giao tiếp với bất kỳ cá nhân hoặc tập thể nào. Điều này giúp các em tự tin diễn đạt và trình bày các quan điểm của bản thân một cách mạnh dạn và khéo léo.
 • Kỹ năng sáng tạo: Tại Young Leaders, chúng tôi đặc biệt tạo ra nhiều cơ hội và khuyến khích các em phát triển các ý tưởng sáng tạo và thể hiện bản thân. Nhờ kỹ năng sáng tạo, các em có khả năng xây dựng, tạo ra và thực hiện những giải pháp mới, đóng góp đáng kể vào quá trình làm việc nhóm, xây dựng  nền tảng phát triển vững chắc trong.

Khám phá nền tảng công nghệ 4.0

 • Trong các buổi học, VUS chú trọng đến việc rèn giũa phát âm và cải thiện phát âm thông qua việc kết hợp trí tuệ nhân tạo AI. Điều này giúp các em chuẩn hóa phát âm và có thể luyện tập 24/7, rèn luyện các kỹ năng sử dụng công nghệ một cách hiệu quả.
 • Nền tảng V-Hub nơi học viên có thể ôn luyện không giới hạn, bám sát tài liệu và kiến thức của các buổi học. Việc cho các em tiếp cận sớm với công nghệ 4.0 với chỉ dẫn phù hợp sẽ giúp các em ứng dụng công nghệ vào học tập và cuộc sống một cách hiệu quả.

VUS  – Khởi nguồn sự thành công Anh ngữ cho thế hệ trẻ Việt Nam 

Anh Văn Hội Việt Mỹ – VUS tự hào là hệ thống Anh ngữ đầu tiên tại Việt Nam có 180.918 học viên đạt các chứng chỉ quốc tế (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) nhiều nhất tại Việt Nam, cùng với sự tin tưởng và gửi gắm của hơn 2.700.000 gia đình trên khắp cả nước. Với sứ mệnh chắp cánh cho các thế hệ trẻ kết nối và hội nhập với thế giới toàn cầu, VUS đang không ngừng nâng cấp và phát triển chất lượng giảng dạy và đào tạo chuẩn quốc tế với:

 • Hơn 70 cơ sở trên toàn quốc đạt 100% chứng nhận đào tạo Anh ngữ tiêu chuẩn quốc tế NEAS – một trong những tiêu chuẩn đòi hỏi cao về nhiều khía cạnh trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh. Đây chính là bằng chứng rõ ràng cho sự cam kết về chất lượng giảng dạy mà VUS dành riêng cho học viên.
 • 2700+ giảng viên và trợ giảng được chọn lọc kỹ càng, đảm bảo có chuyên môn và trình độ cao. VUS luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo viên trong sự thành công của học viên. Họ không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người đồng hành, truyền cảm hứng và chắp cánh cho các bạn học viên.
 • Tại VUS, chúng tôi đặt tiêu chuẩn cao về đội ngũ giáo viên với yêu cầu 100% phải có bằng cấp chuyên môn về giảng dạy và đào tạo Anh ngữ chuẩn quốc tế như CELTA, TESOL hoặc TEFL. Điều này để đảm bảo mỗi học viên sẽ được học tập và trau dồi kiến thức từ những giáo viên chất lượng, với nền tảng chuyên môn vững vàng và kỹ năng giảng dạy xuất sắc.
 • VUS tự hào về đội ngũ quản lý chất lượng đào tạo với 100% có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh, góp phần đưa học viên trên con đường thành công vững chắc và bền vững.
 • Ngoài chương trình giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế, VUS còn tạo nhiều hoạt động ngoại khóa, nhằm khơi gợi đam mê và hứng thú về Anh ngữ cho các bạn thế hệ trẻ.  Những hoạt động này không chỉ mở rộng kiến thức ngôn ngữ một cách toàn diện, mà còn kích thích sự phát triển các kỹ năng mềm quan trọng, hỗ trợ học viên tăng cường sự tự tin và sẵn sàng đối mặt với thử thách trong học tập và cuộc sống. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng học viên trên con đường khám phá và vươn tới thành công.
Bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6
Tổng hợp bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Thông qua các dạng bài tập chia động từ tiếng anh lớp 6 được VUS tổng hợp bên trên, hy vọng rằng đã giúp các em ôn luyện và nắm vững hơn các kiến thức của các thì, đồng thời tự tin trong quá trình làm bài thi, bài kiểm tra và có sự tiến bộ vượt bậc về điểm số. Hãy theo dõi VUS để cập nhật thêm nhiều thông tin hay và hữu ích về tiếng Anh bạn nhé!

Có thể bố mẹ quan tâm:

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger